Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA GWIAZDY PORANNEJ

W KOSZALINIE

 

ROZDZIAŁ I

 

Przepisy ogólne

 

§1

Nazwa Stowarzyszenia i jego członkowie

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE GWIAZDY PORANNEJ W KOSZALINIE.
 2. Stowarzyszenie zrzesza osoby, które wyrażają chęć przystąpienia do Stowarzyszenia.

 

§2

Podstawa prawna. Siedziba.

 1. STOWARZYSZENIE GWIAZDY PORANNEJ W KOSZALINIE, zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
 2. Działalność Stowarzyszenia będzie regulowana poprzez ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2019.713 j.t.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019.688 j.t.) oraz regulacje zawarte w niniejszym Statucie.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest cały kraj, a w szczególności obszar Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a siedzibą jego władz jest – Miasto Koszalin.
 4. Stowarzyszenie będzie miała swoją główną siedzibę pod adresem: ul. Cypriana Kamila Norwida 6, 75-656 Koszalin, Polska.
 5. Siedziba może być przeniesiona w inne miejsce przez decyzję Zarządu Stowarzyszenia wyrażoną w uchwale.
 6. Stowarzyszenie przyjęło Św. Jana Ewangelistę na swojego głównego patrona oraz Św. Dominika jako drugiego patrona.

 

§3

Współpraca z innymi organizacjami

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych albo podobnych celach oraz zadaniach albo współpracować z takimi organizacjami.
 2. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w dziedzinach pokrewnych Stowarzyszeniu.

 

 §4

 

Czas trwania Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.

 

 

 §5

 

Znak i pieczęcie Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie ma prawo posiadać i używać odznaki oraz pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele, organizacja i funkcjonowanie stowarzyszenia

 

 • 6


Cele Stowarzyszenia i ich realizacja

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, działając we współpracy z Kościołem lokalnym (diecezją, parafią, innymi stowarzyszeniami), aby pomagać ludziom w każdym wieku m.in. w pogłębianiu wiary, tj. działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie:
 • działalności charytatywnej;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • promocji i organizacji wolontariatu.
 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na nieodpłatnej i odpłatnej pracy ogółu jego członków oraz osób trzecich. Członkowie zwyczajni mogą być zatrudniani przez Stowarzyszenie na warunkach według uznania Zarządu. Do prac, których nie mogą wykonać Członkowie, Stowarzyszenie może zatrudniać specjalistów i inne osoby kompetentne według uznania Zarządu.
 2. Dla zapewnienia środków finansowych Stowarzyszenie może korzystać z dotacji, darowizn i innych źródeł finansowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności pozyskiwać środki w drodze:
 1. organizacji i prowadzenia akcji oraz programów charytatywnych;
 2. prowadzenie zbiórek publicznych, na zasadach określonych w przepisach szczególnych;
 3. organizacji aukcji, loterii i itp.

 

ROZDZIAŁ III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 • 7

 

Członkowie Stowarzyszenia

 

 1. Stowarzyszenie zrzesza:
 2. członków zwyczajnych;
 3. członków honorowych;
 4. członków wspierających.
 5. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
 6. Przyjęcia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd, po zasięgnięciu opinii na jego temat, w drodze uchwały.
 7. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna posiadająca wybitne zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia albo znacząco wspomagająca Stowarzyszenie w jego działalności. Kandydatów na członków honorowych zgłaszają członkowie zwyczajni. O przyjęciu członka honorowego decyduje Zarząd w drodze uchwały. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana realizacją celów Stowarzyszenia i opłacająca składkę członkowską. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd w drodze uchwały.
 2. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa równe członkom zwyczajnym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

 • 8

 

Prawa członków Stowarzyszenia

 

 1. Członek Stowarzyszenia ma prawa:
 2. członek zwyczajny – wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia oraz zgłaszania kandydatur na członków honorowych;
 3. uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, organizowanych szkoleniach i innych formach działania, wynikających z realizacji celów statutowych;
 4. otrzymywania wyróżnień honorowych i innych świadczeń Stowarzyszenia zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami statutu;
 5. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących całej działalności Stowarzyszenia;
 6. przynależności do innych stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym profilu działalności;
 7. zaskarżania uchwał organów Stowarzyszenia w zakresie spraw członkowskich.
 1. Członek zobowiązany jest do:
 1. przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia i uchwał jego władz;
 2. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, realizacji jego celów statutowych i programów działania;
 3. etycznego i koleżeńskiego postępowania wobec innych członków.
 1. Członkostwo zwykłe, honorowe i wspierające ustaje w przypadku:
 1. pisemnej rezygnacji członka przekazanej Zarządowi;
 2. wykluczenia na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej zwykłą większością głosów;
 3. likwidacji lub rozwiązania Stowarzyszenia;
 4. śmierci członka.
 1. Przywrócenie członkostwa może być dokonane na wniosek zainteresowanego przez Walne Zgromadzenie Członków z zachowaniem ciągłości.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

 • 9

 

Władze Stowarzyszenia

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zgromadzenie Członków;
 3. Zarząd;
 4.  
 5. Kadencja Zarządu oraz Rady trwa trzy lata.
 6. Zarówno członkowie Zarządu, jak i członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 1. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów.
 2. Głosowanie odbywa się jawnie, przy czym najpierw głosuje się za wnioskiem, następnie przeciw niemu, a na końcu liczy się głosy wstrzymujące się.
 3. Na wniosek poparty, przez co najmniej połowę uprawnionych do głosowania przeprowadza się głosowanie niejawne.
 4. Powyższe ustalenia nie dotyczą wyborów do władz Stowarzyszenia, w których głosowanie odbywa się zawsze w sposób niejawny i w trybie przewidzianym ogólnie obowiązującym prawem.

 

 • 10

 

Walne Zgromadzenie Członków

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest jego najwyższą władzą ustanowioną w celu uchwalenia kierunków działalności merytorycznej i organizacyjnej oraz dokonywania oceny działalności Stowarzyszenia, jego organów i poszczególnych członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być:

sprawozdawczo – wyborcze lub sprawozdawcze;

 1. zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawczo – wyborcze zwołuje Zarząd w końcu kadencji, nie później jednak niż w ciągu sześciu miesięcy przed jej upływem;
 2. zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawcze zwołuje Zarząd corocznie w terminie do dnia 30 września;
 3. niezwołanie Walnego Zgromadzenia Członków w wyżej podanych terminach upoważnia Radę do zwołania takiego Walnego Zgromadzenia Członków, co może spowodować odwołanie całego Zarządu i nowe wybory Członków Zarządu;
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków:
 1. może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, na polecenie Rady, na pisemne żądanie jednej trzeciej ogółu członków Stowarzyszenia z podaniem sprawy albo spraw, które mają być przedmiotem obrad albo na skutek ustąpienia Prezesa Zarządu;
 2. zobowiązany jest zwołać Zarząd w terminie 30 dni, liczonym od daty otrzymania pisemnego polecenia albo żądania określonego w ppkt a;
 3. obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane;
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne:
 1. przy obecności co najmniej połowy liczby członków;
 2. w przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków, gdy odbędzie się w drugim terminie, jedną godzinę później, jeżeli podano to w zawiadomieniu;
 3. w drugim terminie, bez względu na liczbę przybyłych członków.
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 1. podejmowanie uchwał programowych Stowarzyszenia, w tym przyjmowanie statutu i jego zmian;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia sporządzanych przez Przełożoną oraz sprawozdań Rady;
 3. rozpatrywanie zgłoszonych wniosków przez członków i podejmowanie stosownych uchwał;
 4. zachowywanie i hojne promowanie życia w wierności duchowi i celom Stowarzyszenia oraz ewaluacja tego życia;
 5. obrona dziedzictwa Stowarzyszenia zgodnie (z kan. 578 );
 6. ocena ekonomicznego zarządzania i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
 7. zatwierdzanie nowych dokumentów wewnętrznych, regulujących działalności Stowarzyszenia i jego organów, których projekty mogą składać jednoosobowo wszyscy Członkowie zwyczajni, członkowie Zarządu oraz Rada;
 8. dokonywanie wyboru i powołanie: członków Zarządu oraz członków Rady;
 9. odwołanie członków Zarządu oraz członków Rady;
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Władz Stowarzyszenia;
 11. nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
 12. podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i zadysponowania jego majątkiem;
 13. interpretacja postanowień niniejszych Statutów.

 

 • 11

 

Zarząd

 

 1. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd – jednoosobowo.
 2. Do Zarządu wchodzi jedna osoba: Prezes Zarządu.
 3. Kandydatów na Prezesa Zarządu oraz członków Rady wyłania się z pośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, na podstawie propozycji przedkładanych jednoosobowo przez wszystkich Członków zwyczajnych.
 4. Wybory Prezesa Zarządu odbywają się na Walnym Zgromadzeniu Członków - głosy są oddawane na poszczególnych kandydatów wskazanych na Prezesa Zarządu.
 1. W razie rezygnacji albo niezdolności do pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu, Rada zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków celem dokonania wyborów uzupełniających na zasadach zawartych w § 11.
 2. Z ważnych przyczyn Prezes Zarządu może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Członków w trybie natychmiastowym.

 

 • 12

 

Zebrania Zarządu

 

Zarząd zbiera się co najmniej cztery razy w roku by rozpatrywać wnioski i przydzielać środki na cele statutowe.

Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. Nie ma obowiązku protokołowania przebiegu tych zebrań.

 

 • 13

 

Przydział środków

 

Decyzje o przydziale środków na programy Stowarzyszenia podejmowane są przez Zarząd zwykłą większością głosów podczas spotkań zwoływanych przez Prezesa Zarządu, w terminach ustalonych przez Zarząd.

Decyzje są ważne, gdy jest obecny cały Zarząd. Nie ma możliwości upoważniania do głosowania jednego z członków Zarządu przez drugiego.

 

 

 

 

 

 

 

 • 14

 

Zadania Prezesa Zarządu i Prawo veta

 

Prezes Zarządu zajmuje się:

 • czuwaniem aby środki Stowarzyszenia były dysponowane zgodnie z celem Stowarzyszenia, z tego powodu, ma on prawo veta, od każdej decyzji Zarządu, gdy znajdzie ważną przyczynę;
 • nadzorem całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 • pozyskiwaniem nowych źródeł finansowania działalności Stowarzyszenia;
 • prowadzeniem pertraktacji i uzgodnień z innymi organizacjami oraz partnerami Stowarzyszenia;
 • sporządzaniem dokumentacji merytorycznej, w tym sprawozdań merytorycznych;
 • sprawdzaniem i kontrolą działań podejmowanych przez podmioty wykorzystujące środki przyznane przez Stowarzyszenie;
 • kontrolą działalności jednostek organizacyjnych podległych Stowarzyszeniu;
 • sporządzaniem dokumentacji finansowej, w tym sprawozdań finansowych;
 • nadzorowaniem prowadzenia księgowości Stowarzyszenia;
 • sprawdzeniem i kontrolą prawidłowego wykorzystania środków finansowych przyznanych przez Stowarzyszenie.

 

 

 • 15

 

Sprawozdanie roczne

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia jest sporządzane przez Zarząd po zakończeniu każdego roku kalendarzowego w terminie do końca września następnego roku.

Sprawozdanie to jest przedstawiane do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków.

 

 • 16

 

Rada

 

 1. Do Rady wchodzą dwie osoby, stanowiące jej członków.
 2. Kandydatów na członków Rady proponuje Zarząd wyłaniając ich z pośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Wybory członków Rady odbywają się na Walnym Zgromadzeniu Członków poprzez oddawanie głosów na poszczególnych kandydatów.
 4. W razie rezygnacji albo niezdolności do pełnienia funkcji przez członka Rady, Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków celem dokonania wyborów uzupełniających.
 5. Z ważnych przyczyn członek Rady albo cała Rada może być odwołana przez Walne Zgromadzenie Członków w trybie natychmiastowym.
 6. Członkowie Rady podejmują czynności – dwuosobowo.

 

 • 17

 

 Kompetencje i Zadania Rady

 

 1. Rada nadzoruje i kontroluje działalność merytoryczną oraz finansową Stowarzyszenia na wszystkich szczeblach.
 2. Do zadań Rady należy:
 1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania z przeprowadzonej kontroli;
 2. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał Zarządu,
 3. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdań z całokształtu swej działalności;
 4. występowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi - w przypadku nie udzielenia absolutorium, Rada przedstawia swoją propozycję rozwiązania powstałej sytuacji;
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia w zakresie czynności podejmowanych w stosunku do Członków Zarządu.

 

 • 18

 

Majątek Stowarzyszenia

 

 1. Stowarzyszenie może nabywać, przyjmować, zarządzać oraz alienować dobra materialne w zgodzie ze Statutem i obowiązującym prawem.
 2. Stowarzyszenie może nabywać dobra materialne dzięki darowiznom, spadkom lub zapisom, składkom, subwencjom oraz z jakiegokolwiek innego tytułu dotyczącego legalnie otrzymanych dóbr.
 3. Majątkiem Stowarzyszenia są:
 4. środki trwałe w tym nieruchomości;
 5. wyposażenie i materiały;
 6.  
 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 1. dochody z imprez oraz z innej działalności statutowej;
 2. dochody z majątku;
 3. dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
 4. inne dochody.
 1. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację działalności statutowej opisanej w § 6 Statutu.
 2. Działalność finansowa Stowarzyszenia oparta jest o roczne preliminarze dochodów i wydatków. Prowadzona jest ona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 3. Umowy i porozumienia oraz inne dokumenty wywołujące skutki finansowe wymagają podpisu jednego Członka Zarządu.
 4. W całej działalności Stowarzyszenia zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI


Warunki i sposób rozwiązania oraz likwidacji Stowarzyszenia

 

 • 19

 

Rozwiązanie Stowarzyszenia. Likwidacja.

 

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków.
 2. Z ważnych przyczyn Stowarzyszenie może zostać rozwiązane w trybie określonym w pkt. 1 na wniosek Prezesa Zarządu przedłożony Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia ostatni Prezes Zarządu wskazuje likwidatora, którego wybór zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały, podejmowanej w głosowaniu jawnym.
 4. Walne Zgromadzenie Członków w uchwale o likwidacji Stowarzyszenia, określa przeznaczenie majątku pozostałego po jego likwidacji.
 5. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza się zgodnie z postanowieniami art. 37 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2019.713 j.t.).

 

Rozdział VII

 

Postanowienia końcowe

 

 • 22

 

Wejście w życie Statutu. Zmiana Statutu.

 

 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.
 2. Zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością głosów w obecności 3/4 ogółu członków.

 

Statut niniejszy został przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Gwiazdy Porannej w Koszalinie nr 3/2020/W z dnia 7 października 2020 roku.

 

            Prezes Zarządu

Segolene de Fournas de la Brosse

Kontakt

Siostry Maryi Gwiazdy Porannej
Ul. Norwida 6
75-656 KOSZALIN

tel. 694 645 852
email: smsm.koszalin@gmail.com